यो॰ सू॰ ३.३८

[1911] बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥
[1952, 1971] बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *