यो॰ सू॰ ३.५५

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् ॥ ५५ ॥
[1924] सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५५ ॥
[1952, 1971] सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५५ ॥

इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे तृतीयो विभूतिपादः

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *