यो॰ सू॰ ४.३४

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरेति ॥ ३४ ॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *