यो॰ अ॰ २.२

क्रिया–योगस्य फलम् आह–

॥ समाधि+भावन+अर्थःС111 क्लेश+तनू+करण+अर्थःС111 च*

समाधेः उत्पादनं=भावनं; तद्–अर्थः=फलं यस्य, सः तथा–उक्तः। एवं क्लेशेषु सत्सु समाधिः न सिद्ध्यति। तस्मात् क्रिया–योग–क्लेशाः, तनू–कृत्य, समाधिं भावयति। तनू–करणं क्लेशानां सदा उद्भवतायाः कादाचित्कत्व–संपादनम्। तथाच लब्ध–अवसरः समाधिः, विवेक–ज्ञानम् उत्पाद्य, सवासन–मिथ्या–ज्ञानं न आशयति॥

Грамматика неочевидная. Посмотрите в ЙСА, где она разобрана детальнее.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *