यो॰ अ॰ २.४

चतुर्णाम् अविद्या–कार्यत्वेन अविद्या–आत्मकर्वम् आह –

॥ अविद्या क्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्त+तनु+विच्छिन्न+उदाराणाम्

उत्तरेषाम्=अस्मिता–आदीनाम् अविद्या क्षेत्रं=प्रसव–भूमिः। तेषाम् अवान्तर–भेदम् आह– “प्रसुप्त॰” इति = प्रसुप्ताः, तनवः, विच्छिन्नाः, उदाराः च।
तत्र विदेह–प्रकृति–लयानां योगिनां क्लेशाः प्रसुप्ताः। तत्त्व–ज्ञान–अभवेन शक्ति–रूपेण अवस्थानात् ते च पुनः उद्भवन्ति॥
क्रिया–योगिनां तनवः। विषय–सङ्गिनाम् उच्छिन्नाः। उदाराः च भवन्ति, यथा कस्यचित् यत्र रागः, तत्र क्रोधः विच्छिन्नः, रागः उदारः च, इति द्रष्टव्यम्।
उक्तं च–
॰ प्रसुप्ताः तत्त्व–लीनानां तनू–अवस्थाः च योगिनाम्।
॰ विच्छिन्न–उदार–रूपाः च क्लेशाः विषय–सङ्गिनाम् ॥
इति ॥