यो॰ सू॰ २.०६

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥

दृक्+दर्शन+शक्त्योः एक+आत्म–ता इव अस्मि–ता

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *