यो॰ सू॰ Пример списка

Индийская традиция гордо называет всякую ветхую бумажку манускриптом. Правильнее будет использовать слово «список». Список составляется переписчиком, писцом с целью сохранения текста в условиях ветхости основы. Для реалий Индии основой служат пальмовые листья.
Современные списки выглядят ни разу не пальмовыми листьями, а часто выполнены на искусственно застаренных узких полосах бумаги.
Вот пример имеющегося в свободном доступе списка Йога-сутр. Я перенабрал всю первую паду в демонстрационных целях.

pat1v2r

pat2v3r

पा यो {१}
श्रीगणेशायनमः॥ॐनमःपरब्रह्मणेॐम्॥अथयोगानुशासनं१योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः२
तदाद्रष्टुःस्वरूपेवस्थानं३वृत्तिसारूप्यमितरत्र४वृत्तयःपंचतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः५प्र
माणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः६प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि७विपर्ययो
मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं८शब्दज्ञानानुपातीवस्तुशून्योविकल्पः९अभावप्रत्य
यालंबनावृत्तिर्निद्रा१०अनुभूतविषयाऽसंप्रमोषःस्मृतिः११अभ्यासवैराग्या
भ्यांतन्निरोधः॥१२तत्रस्छितौयत्नोभ्यासः ॥१३सतुदीर्घकालनैरंतर्यसत्कारा
सेवितोदृढभूमिः१४दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्यवशीकारसंज्ञावैराग्यं१५
{१आ}
तत्परंपुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं॥१६वितर्कविचारानंदास्मितारूपानुगमात्संप्र
ज्ञातः१७विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वःसंस्कारशेषोन्यः॥१८भवप्रत्ययोविविदेह
प्रकृतिलयानां१९श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वकइतरेषां२०तीव्रसंवेनगा
नामासन्नःसमाधिलाभः२१मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोपिविशेषः२२ईश्वरप्र
णिधानाद्वा२३क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टःपुरुषविशेषईश्वरः२४त
त्रनिरतिशयंसर्वज्ञत्वबीजं२५सएषपूर्वेषामपिगुरुःकालेनानवछेदात्॥२६।
तस्यचवाचकःप्रणवः२७तज्जपस्तदर्थभावनं॥२८॥ततःप्रत्यक्चेतना
{२}
धिगमोप्यंतरायाभावश्च ॥२९॥व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रांतिद
र्शनालब्धभूमिकत्वानवस्छितत्वानिचित्तविक्षेपास्तेंतरायाः३०दुःखदौर्मनस्यां
गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसहभुवः३१तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः३२
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षणांसुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणांभावनातश्चि
त्तप्रसादनं३३प्रछर्दनविधारणाभ्यांवाप्राणस्य३४विषयवतीवाप्रवृत्तिरुत्पन्ना
मनसःस्छितिनिबंधिनी॥३५विशोकावाज्योतिष्मती३६वीतरागविषयंवाचि
त्तं३७स्वप्ननिद्राज्ञानालंबनंवा३८यथाभिमतध्यानाद्वा३९परमाणुपरममह
{२आ}
त्त्वांतोऽस्यवशीकारः४०क्षीणवृत्तेरभिजातस्येवमणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषुतत्स्छतदं
जनतासमापित्तिः४१तत्रशब्दार्थज्ञानविकल्पैःसंकीर्णासवितर्कासमापत्तिः॥४२
स्मृतिपरिशुद्धौस्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासानिर्वितर्का४३एतयैवसविचारानिर्विचा
राचसूक्ष्मविषयाव्याख्याता४४सूक्ष्मविषयत्वंचालिंगपर्यवसानं॥४५ताएवसबीजः
समाधिः४६निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः४७ऋतंभरातत्रप्रज्ञा४८श्रुता
नुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषार्थत्वात्४९तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबं
धः५०तस्यापिनिरोधेसर्वनिरोधान्निर्बीजःसमाधिः५१इतिपतंजलयोगसूत्रे
प्रथमाध्यायेप्रथमःसमाधिपादःसमाप्तः॥ ॥ॐम्॥ ॥ ॥

Некоторые соображения по случаю.
Список представляет собой одну из несчётного числа безграмотных поделок сувенирного толка. Скорее всего куплена очередным йогнутым туристом на одном из развалов или с рук прощелыг у какого-нибудь храма. А затем по недомыслию отснята и выложена в сеть на всеобщее обозрение.
Списчик не владеет каллиграфически безупречным письмом. Более того, едва ли часто пишет вообще. Уровень первоклассника, неуверенно выводящего прописи. Месяц практики – и любой русскоговорящий напишет лучше.
Малоопытностью исполнителя объясняется использование приёмов упрощения. Скажем, носовые и н на стыке с согласными практически повсеместно заменены анусварой: вместо पतञ्जलि॰ в тексте पतंजलि॰, вместо निबन्धिनी в тексте धिनी и т.п.
Более чем в половине случаев опущена аваграха.
Писец упорно распознаёт сочетание स्थ как स्छ (три описки в одной главе).
Текст начинается с «улучшений», которыми балуются не только списчики, но и современные редакторы:
श्रीगणेशायनमः॥ॐनमःपरब्रह्मणेॐम्॥ Приветствие досточтимому Вождю Масс. Ом. Приветствие Высочайшему Духу. Ом.
Весьма занятное, неавторитетное написание «священного слога» — ॐम्.
Знаки препинания используются акцидентно, по настроению, без наличия хотя бы какой-то системы.
Текст выполнен сплошным написанием, без разбивки на слова. Конечные म् заменены на анусвару.
अनुभूतविषयाऽसंप्रमोषः – лишняя аваграха, превращающая сложное слово अनुभूत+विषया+असंप्रमोषः в неподдающееся переводу अनुभूत+विषया असंप्रमोषः.
Исправленные описки в сутрах 19, 41.
Сутра 21 – незадокументированное официальными изданиями разночтение в части समाधिलाभः.
Сутра 26 – разночтение एष.
Сутра 27 – описка: лишняя च.
Сутра 34 – описка: प्रछ вместо प्रच्छ.
Сутра 50 – разночтение ॰प्रतिबंधः.
Самое любопытное в представленном списке – колофон. «Так в первой книге йога-сутры Патанджали в заканчивается самадхипада». Внимание привлекает प्रथमाध्याय॰. Как известно, введённые в оборот версии йога-сутры не имеют двухуровневой разбивки на книги/разделы, а затем ещё на главы. Четыре пады составляют полный текст сутры.
Предположений два.
Первое – маловероятное. Есть полный текст йога-сутр, в котором известные нам пады составляют первую книгу/раздел. Этим можно объяснить используемое иногда в отношении произведения название योगशास्त्र. Дело в том, что в текущем варианте из менее двухсот сутр на полноценную шастру труд ну никак не тянет.
Второе – наиболее очевидное: кем-то из писцов подготовлен задел для вброса в виде «найденной недостающей части» ещё пары-тройки книг от имени Патанджали. Правда, труд настолько закончен, что сиквел даже начать неоткуда. Но, тут тот самый случай, что если не съем, то хоть понадкусываю.