यो॰ सू॰ २.२२

कृतार्थं प्रति नष्टम् अप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् ॥

कृत–अर्थम् प्रति नष्टम् अपि अ–नष्टम् तद्+अन्य+सा–धारण–त्वात् ॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *