यो॰ सू॰ २.२३

स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥

स्व–स्वामि–शक्त्योः स्व–रूप+उप–लब्धि+हेतुः सं–योगः

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *