यो॰ सू॰ २.२५

तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् ॥

तद्+अभावात् सं–योग+अभावः हानम् तद्+दृशेः कैवल्यम्

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *