यो॰ सू॰ २.२८

योगाङ्गानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः ॥

योग+अङ्ग+[अनु–ष्ठानाद्] अ–शुद्धि+क्षये ज्ञान+दीप्तिरा विवेक+ख्यातेः