यो॰ सू॰ २.२९

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधायोऽष्टाव अङ्गानि ॥

यम+नियमा+आसन+[प्राण–आ-याम]+[प्रति–आहार]+धारणा+ध्यान+[सम्–आ–धायः] अष्टाव अङ्गानि

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *