यो॰ सू॰ २.३५

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥

अ–हिंसा+[प्र–तिष्ठायाम्] तत्+सम्–नि–धौ वैर+त्यागः

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *