यो॰ सू॰ २.४१

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥

[सत्–त्व]+शुद्धि+सौ–मनस्य एकाग्र–इन्द्रिय+जय+आत्म+दर्शन+योग्य–त्वानि च

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *