यो॰ सू॰ २.५४

स्वस्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥

स्व–स्व–विषय+[अ–सं–प्र–योगे] चित्तस्य स्व–रूप+अनु–कारः इव इन्द्रियाणाम् प्रति–आहारः