भो॰ वृ॰ १.०३

इदानीं सूत्रकारः चित्त–वृत्ति–निरोध–पदानि व्याख्यातु–कामः प्रथमं चित्त–पदं व्याचष्टे–

॥ तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्

द्रष्टुः=पुरुषस्य, तस्मिन् काले स्वरूपे चिन्मात्रतायाम् अवस्थानं=स्थितिः भवति।
अयम् अर्थः– उत्पन्न–विवेक–ख्यातेः चित्–संक्रम–अभावात् कर्तृत्व–अभिमान–निवृत्तौ प्रोच्छन्न–परिणामायां बुद्धौ आत्मनः स्वरूपेण अवस्थानं (स्थितिः) भवति॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *