भो॰ वृ॰ १.०५

वृत्तिपदं व्याख्यातुमाह–

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः ॥समाधि ५॥

वृत्तयश्चित्तपरिणामविशेषाः ।
वृत्तिसमुदायलक्षणस्याऽवयविनो याऽवयवभूता
वृत्तयस्तदपेक्षया तयप्प्रत्ययः (अष्टा०
५.२.४२). एतदुक्तं भवति -पञ्च वृत्तयः कीदृश्यः ।
क्लिष्टा अक्लिष्टाः । क्लेशैर्वक्ष्यमाणलक्षणैराक्रान्ताः क्लिष्टाः ।
तद्विपरीता अक्लिष्टाः ॥५॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *