भो॰ वृ॰ १.०७

आसां क्रमेण लक्षणम् आह–

॥ प्रत्यक्ष–अनुमान–आगमाः = प्रमाणानि

अत्र अतिप्रसिद्धत्वात् प्रमाणानां शास्त्र–कारेण भेद–निरूपणेन एव [अव]गतत्वात् [प्रमाण–]लक्षणस्य 1[न] पृथक् लक्षणं 2[न] कृतम्।
प्रमाण–लक्षणम् तु–
अविसंवादि–ज्ञानं = प्रमाणम् इति।
इन्द्रिय–द्वारेण बाह्य–वस्तु–उपरागात् चित्तस्य तद्–विषय–सामान्य–विशेष–अत्मनः अर्थस्य विशेष–अवधारण–प्रधाना वृत्तिः = प्रत्यक्षम्।
गृहीत–संबन्धात् लिङ्गात् लिङ्गिनि सामान्य–[आत्मन–]अध्यवसायः = अनुमानम्।
आप्त–वचनम् = आगमः॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *