भो॰ वृ॰ १.०८

एवं, प्रमाण–रूपां वृत्तिं व्याख्याय, विपर्यय–रूपाम् आह–

॥ विपर्ययः मिथ्या–ज्ञानम् अतद्रूप–प्रतिष्ठम्

अतथा–भूते अर्थे तथा–उत्पद्यमानं ज्ञानं विपर्ययः। यथा, शुक्ति–कायां रजत–ज्ञानम्। अतद्रूप–प्रतिष्ठम् इति। तस्य अर्थस्य यद्रूपं 1[न] तस्मिन् रूपे 2[न] प्रतिष्ठते , तस्य अर्थस्य यत् पारम–अर्थिकं रूपं न तत् प्रतिभासयति, इति यावत्।
संशयः अपि अतद्रूप–प्रतिष्ठितत्वात् मिथ्या–ज्ञानम्। यथा, स्थाणुः वा, पुरुषः वा इति॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *