भो॰ वृ॰ १.०९

विकल्प–वृत्तिं व्याखातुम् आह –

॥ शब्द–ज्ञान–अनुपाती वस्तु–शून्यः = विकल्पः

शब्द–जनितं ज्ञानं शब्द–ज्ञानम्। तद्–अनुपतितुं शीलं यस्य, सः शब्द–ज्ञान–अनुपाती। वस्तुनः तथात्वम् अनपेक्षमाणः यः अध्यवसायः, स विकल्पः, इति उच्यते। यथा, पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपम् इति। अत्र देवदत्तस्य कम्बलः इति शब्द–जनिते ज्ञाने षष्ठ्या यः अध्यवसितः भेदः, तम् इह अविद्यमानम् अपि समारोप्य प्रवर्तते अध्यवसायः। वस्तुतः तु चैतन्यम् एव पुरुषः॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *