भो॰ वृ॰ १.१०

निद्रां व्याख्यातुम् आह–

॥ अभाव-प्रत्यय–आलम्बना वृत्तिः = निद्रा

अभाव–प्रत्ययः आलम्बनं यस्याः, सा तथा–उक्ता।
एतत् उक्तं भवति– या सन्ततम् उद्रिक्तत्वात् तमसः समस्त–विषय–परित्यागेन प्रवर्तते वृत्तिः, सा निद्रा। तस्याः च सुखम् अहम् अस्वाप्समः इति स्मृति–दर्शनात् स्मृतेः च अनुभव–व्यतिरेकेण अनुपपत्तेः वृत्तित्त्वम्॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *