भो॰ वृ॰ १.११

स्मृतिं व्याख्यातुम् आह–

॥ अनुभूत–विषय–असम्प्रमोषः = स्मृतिः

प्रमाणेन अनुभूतस्य विषयस्य यः अयम् असंप्रमोषः संस्कार–द्वारेण बुद्धौ [उप]आरोहः, सा स्मृतिः।
तत्र प्रमाण-विपर्यय-विकल्पाः = जाग्रत् अवस्थाः। ता एव तत् अनुभव–बलात् प्रक्षीयमाणाः स्वप्नः। निद्रा तु असंवेद्यमान–विषया। स्मृतिः च प्रमाण–विपर्यय–विकल्प–निद्रा–निमित्ता॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *