भो॰ वृ॰ १.१३

अभ्यासं व्याख्यातुम् आह–

॥ तत्र स्थितौ यत्नः = अभ्यासः

वृत्ति-रहितस्य चित्तस्य स्वरूप–निष्ठः परिणामः = स्थितिः; तस्यां यत्नः = उत्साहः, पुनःपुनः तथात्वेन चेतसि [वि]निवेशनम् “अभ्यासः” इति उच्यते॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *