भो॰ वृ॰ १.१४

तस्य एव विशेषम् आह–

॥ सः तु दीर्घ–काल–[आदर]–नैरन्तर्य–सत्कार–सेवितः दृढ–भूमिः

बहु–कालं नैरन्तर्येण आदर–अतिशयेन च सेव्यमानः दृढ–भूमिः स्थिरः भवति। दार्ढ्याय प्रभवति, इति अर्थः॥