भो॰ वृ॰ १.१६

तस्य एव विशेषम् आह–

॥ तत् परं पुरुष–ख्यातेः गुण–वैतृष्ण्यम्

तत्=वैराग्यं; परं=प्रकृष्टं ; प्रथमं वैराग्यं विषय–विषयं, द्वितीयं [तु] गुण–विषयम् उत्पन्न–गुण–पुरुष–विवेक–ख्यातेः [एव ] भवति। निरोध–समाधेः अत्यन्त–अनुकूलत्वात्॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *