भो॰ वृ॰ १.१९

तदेवं योगस्य स्वरूपं भेदं च सङ्क्षेपेणोपायांश्चाभिधाय
विस्ताररूपेणोपायं योगाभ्यासप्रदर्शनपूर्वकमुपक्रमते–

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥समाधि १९॥

विदेहाः प्रकृतिलयाश्च वितर्कादिभूमिकासूत्रे
(१.१७)व्याख्याताः । तेषां समाधिर्भवप्रत्ययः ।
भवः संसारः स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स भवप्रत्ययः ।
अयमर्थः – आधिमात्रान्तर्भूता एव ते संसारे [आविर्भूता
एव संसारे ते]तथाविधसमाधिभाजो भवन्ति । तेषां
परतत्त्वाऽदर्शनाद्योगाभासोऽयम् । अतः परतत्त्वज्ञाने तद्भावनायां
च मुक्तिकामेन महान् यत्नो विधेय इत्येतदर्थमुपदिष्टम् ॥१९॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *