भो॰ वृ॰ १.२०

तदन्येषान्तु–

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥समाधि २०॥

विदेहप्रकृतिलयव्यतिरिक्तानां श्रद्धादिपूर्वकः
श्रद्धादयः पूर्वे उपाया यस्य स श्रद्धादिपूर्वकः ।
ते च श्रद्धादयः क्रमादुपायोपेयभावेन प्रवर्तमानाः
सम्प्रज्ञातसमाधेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र श्रद्धा योगविषये
चेतसः प्रसादः । वीर्यमुत्साहः । स्मृतिरनुभूतासम्प्रमोषः ।
समाधिरेकाग्रता । प्रज्ञा प्रज्ञातव्यविवेकः ।
तत्र श्रद्धावतो वीर्यं जायते योगविषय उत्साहवान् भवति ।
सोत्साहस्य च पाश्चात्यासु भूमिषु स्मृतिरुत्पद्यते । तत्स्मरणाच्च
चेतः समाधीयते । समाहितचित्तश्च भाव्यं सम्यग्विवेकेन
जानाति । त एते सम्प्रज्ञातस्य समाधेरुपायास्तस्याभ्यासात् पराच्च
वैराग्याद्भवत्यसम्प्रज्ञातः ॥२०॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *