भो॰ वृ॰ १.२१

उक्त–उपायवतां योगिनाम् उपाय–भेदात् भेदान् आह–

॥ तीव्र–संवेगानाम् आसन्नः

“…समाधि–लाभः” इति शेषः। संवेगः = क्रिया–हेतुः दृढतरः संस्कारः। सः तीव्रः येषाम् अधिमात्रः उपायानां, तेषाम् आसन्नः समाधि–लाभः, समाधि–फलं च आसन्नं भवति। शीघ्रम् एव सम्पद्यते, इति अर्थः॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *