भो॰ वृ॰ १.२२

के ते तीव्रसंवेगा इत्याह–

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥समाधि २२॥

तेभ्य उपायेभ्यो मृद्वादिभेदभिन्नेभ्य उपायवतां
विशेषो भवति । मृदुर्मध्योऽधिमात्र इत्युपायभेदाः । ते
प्रत्येकं मृदुसंवेगमध्यसंवेगतीव्रसंवेगभेदात् त्रिधा ।
तद्भेदेन च नव योगिनो भवन्ति – मृदूपायो मृदुसंवेगो
मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेगश्च । मध्योपायो मृदुसंवेगो
मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेगश्च । अधिमात्रोपायो मृदुसंवेगो
मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेगश्च । अधिमात्र उपाये तीव्रे संवेगे च
महान् यत्नः कर्तव्य इति भेदोपदेशः ॥२२॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *