भो॰ वृ॰ १.२५

एवमीश्वरस्य स्वरूपमभिधाय प्रमाणमाह–

तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ्यबीजम् ॥समाधि २५॥

तस्मिन् भगवति सर्वज्ञत्वस्य
यद्बीजमतीतानागतादिग्रहणस्याल्पत्वं महत्वं च मूलत्वाद्बीजमिव बीजम् ।
तत् तत्र निरतिशयं काष्ठां प्राप्तम् । दृष्टा ह्यल्पत्वमहत्वादीनां
धर्माणां सातिशयानां काष्ठाप्राप्तिः । यथा परमाणावल्पत्वस्याकाशे
परममहत्वस्य । एवं ज्ञानादयोऽपि चित्तधर्मास्तारतम्येन
परिदृश्यमानाः क्वचिन्निरतिशयतामासादयन्ति । यत्र चैते
निरतिशयाः स ईश्वरः ।
यद्यपि सामान्यमात्रेऽनुमानस्य पर्यवसितत्वान्न
विशेषावगतिः सम्भवति तथापि शास्त्रादस्य सर्वज्ञत्वादयो
विशेषा अवगन्तव्याः । तस्य स्वप्रयोजनाभावे कथं
प्रकृतिपुरुषयोः संयोगवियोगावापादयतीति नाऽऽशङ्कनीयं तस्य
कारुणिकत्वाद्भूतानुग्रह एव प्रयोजनम् । कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु
निःशेषान् संसारिण उद्धरिष्यामीति तस्याध्यवसायः । यद्यस्येष्टं
तत्तस्य प्रयोजनमिति ॥२५॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *