भो॰ वृ॰ १.२६

एवमीश्वरस्य प्रमाणमभिधाय प्रभावमाह–

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥समाधि २६॥

आद्यानां स्रष्टृईणां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुपदेष्टा
यतः स कालेन नावच्छिद्यतेऽनादित्वात् । तेषां ब्रह्मादीनां
पुनरादिमत्त्वादस्ति कालेनावच्छेदः ॥२६॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *