भो॰ वृ॰ १.२७

एवं प्रभावमुक्त्वोपासनोपयोगाय वाचकमाह–

तस्य वाचकः प्रणवः ॥समाधि २७॥

इत्थमुक्तस्वरूपस्येश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः
प्रकर्षेण नूयते स्तूयतेऽनेनेति नौति स्तौतीति वा प्रणव ओङ्कारः ।
तयोश्च वाच्यवाचकलक्षणः सम्बन्धो नित्यः सङ्केतेन प्रकाश्यते
न तु केनचित् क्रियते । यथा पितापुत्रयोर्विद्यमान एव सम्बन्धोऽस्यायं
पिताऽस्यायं पुत्र इति केनचित् प्रकाश्यते ॥२७॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *