भो॰ वृ॰ १.२८

उपासनमाह–

तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥समाधि २८॥

तस्य सार्धत्रिमात्रिकस्य प्रणवस्य जपो
यथावदुच्चारणं तद्वाच्यस्य चेश्वरस्य भावनं पुनःपुनश्चेतसि
निवेशनमेकाग्रताया उपायः । अतः समाधिसिद्धये योगिना प्रणवो
जप्यस्तदर्थ ईश्वरश्च भावनीय इत्युक्तं भवति ॥२८॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *