भो॰ वृ॰ १.२९

उपासनायाः फलमाह–

ततः प्रत्यक्चेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥समाधि २९॥

तस्माज्जपात्तदर्थभावनायाश्च योगिनः
प्रत्यक्चेतनाऽधिगमो भवति । विषयप्रातिकूल्येन
स्वान्तःकरणाभिमुखमञ्चति या चेतना दृक्षक्तिः सा प्रत्यक्चेतना
तदधिगमो ज्ञानं भवतीत्यर्थः । अन्तराया वक्ष्यमाणाः ।
तेषामभावः शक्तिप्रतिबन्धोऽपि भवति ॥२९॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *