भो॰ वृ॰ १.३४

उपायान्तरमाह–

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥समाधि ३४॥

प्रच्छर्दनं कौष्ट्यस्य वायोः
प्रयत्नविशेषान्मात्राप्रमाणेन बहिर्निःसारणम् । मात्राप्रमाणेनैव
प्राणस्य वायोर्बहिर्गतिविच्छेदो विधारणा । सा च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां
बाह्यस्याभ्यन्तरापूरणेन पूरितस्य वा तत्रैव निरोधेन । तदेवं
रेचकपूरककुम्भकस्त्रिविधः प्राणायामश्चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतायां
निबध्नाति सर्वासामिन्द्रियवृत्तीनां प्राणवृत्तिपूर्वकत्वात् ।
मनःप्राणयोश्च स्वव्यापारपरस्परमेकयोगक्षेमत्वाज्जीयमाणः प्राणः
समस्तेन्द्रियवृत्तिनिरोधद्वारेण चित्तस्यैकाग्रतायां प्रभवति ।
समस्तदोषक्षयकारित्वं चास्यागमे श्रूयते । दोषकृताश्च
सर्वा विक्षेपवृत्तयः । अतो दोषनिर्हरणद्वारेणाप्यस्यैकाग्रतायां
सामर्थ्यम् ॥३४॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *