भो॰ वृ॰ १.३५

इदानिमुपायान्तरप्रदर्शनोपक्षेपेण सम्प्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वाङ्गं
कथयति–

विषयवती वा प्रवृतिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्धिनी ॥३५॥

मनस इति वाक्यशेषः । विषया
गन्धरसरूपस्पर्शशब्दास्ते विद्यन्ते फलत्वेन यस्याः सा
विषयवती प्रवृत्तिर्मनसः स्थैर्यं करोति । तथाहि नासाग्रे
चित्तं धारयतो दिव्यगन्धसंविदुपजायते । तादृश्य एव जिह्वाग्रे
रससम्बित् । ताल्वग्रे रूपसंवित् । जिह्वामध्ये स्पर्शसंवित् । जिह्वामूले
शब्दसंवित् । तदेवं तत्तदिन्द्रियद्वारेण तस्मिंस्तस्मिन्विषये दिव्ये
जायमाना संविच्चित्तस्यैकाग्रताया हेतुर्भवति । अस्ति योगस्य फलमिति
योगिनः समाश्वासोत्पादनात् ॥३५॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *