भो॰ वृ॰ १.३६

एवंविधम् एव उपाय–अन्तरम् आह–

॥ विशोका वा ज्योतिष्मती

प्रवृत्तिः उत्पन्ना चित्तस्य स्थिति–निबन्धिनी, इति वाक्य–शेषः। ज्योतिस्–शब्देन सात्त्विकः प्रकाश उच्यते। सः प्रशस्तः भूयानतिशयवान् च विद्यते यस्याः, सा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिः। विशोका – विगतः सुखमय–सत्त्व–अभ्यास–वशात् शोकः रजस्–परिणाम यस्याः, सा विशोका चेतसः स्थिति–निबन्धिनी। अयम् अर्थः– हृत्–पद्म–संपूट–मध्ये प्रशान्त–कल्लोल–क्षीरोदधि–प्रख्यं चित्तस्य सत्त्वं भावयतः प्रज्ञा–आलोकात् सर्व–वृत्ति–क्षये चेतसः स्थैर्यम् उत्पद्यते॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *