भो॰ वृ॰ १.३७

उपाय–अन्तर–प्रदर्शन–द्वारेण संप्रज्ञात–समाधेः विषयं दर्शयति–

॥ वीतराग–विषयं वा चित्तम्

मनसः स्थिति–निबन्धनं भवति, इति शेषः। वीतरागः = परित्यक्त–विषय–अभिलाषः, तस्य यत् चित्तं परिहृत–क्लेशं तत् आलम्बनी–कृतं चेतसः स्थिति–हेतुः भवति॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *