भो॰ वृ॰ १.३८

एवंविधम् उपाय–अन्तरम् आह–

॥ स्वप्न–निद्रा–ज्ञान–आलम्बनं वा

प्रत्यस्त–मित–बाह्य–इन्द्रिय–वृत्तेः मनोमात्रेण एव यत्र भोक्तृत्वम् आत्मनः, स स्वप्नः। निद्रा पूर्व–उक्त–लक्षणा। तद्–आलम्बनं = स्वप्न–आलम्बनं, निद्रा–आलम्बनं वा, ज्ञानम् आलम्ब्यमानं चेतसः स्थितिं करोति॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *