भो॰ वृ॰ १.४०

एवम् उपायान् प्रदर्श्य फल–दर्शनाय आह–

॥ परमाणु–परममहत्त्व–अन्तः अस्य वशीकारः

एभिः उपायैः चित्तस्य स्थैर्यं भावयतः योगिनः सूक्ष्म–विषय–भावना–द्वारेण परमाणु अन्तः वशीकारः अप्रतिघात–रूपः जायते। न क्वचित् परमाणुपर्यन्ते सूक्ष्मे विषये अस्य मनः प्रतिहन्यते, इति अर्थः। एवं स्थूलम् आकाश–आदि–परममहत्व–पर्यन्तं भावयतः न क्वचित् चेतसः प्रतिघाते उत्पद्यते सर्वत्र स्वातन्त्र्यं भवति, इति अर्थः॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *