भो॰ वृ॰ १.४२

इदानीम् उक्ताया एव समापत्तेः चातुर्विध्यम् आह–

॥ शब्द–अर्थ–ज्ञान–विकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः

श्रोत्र–इन्दिय–ग्राह्यः स्फोट–रूपः वा शब्दः। अर्थः जाति–आदिः। ज्ञानं = सत्त्व–प्रधाना बुद्धि–वृत्तिः। विकल्पः = उक्त–लक्षणः। तैः सङ्कीर्णाः। यस्याम् एते शब्द–आदयः त्रयः परस्पर–अध्यासेन विकल्प–रूपेण प्रतिभासन्ते, – “गौः” इति शब्दः, “गौः” इति अर्थः, “गौः” इति ज्ञानम्, – इति अनेन आकारेण, सा सवितर्का समापत्तिः उच्यते॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *