भो॰ वृ॰ १.४३

उक्त–लक्षण–विपरीतां निर्वितर्काम् आह–

॥ स्मृति–परि–शुद्धौ स्वरूप–शून्या इव अर्थ–मात्र–निर्भासा निर्वितर्का

शब्द–अर्थ–स्मृति–प्रविलये सति प्रत्युदित–स्पष्ट–ग्राह्य–आकार–प्रतिभासतया न्यग्भूत–ज्ञान–अंशत्वेन स्वरूप–शून्या इव निर्वितर्का समापत्तिः॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *