भो॰ वृ॰ १.४४

भेद–अन्तरं प्रतिपादयितुम् आह–

॥ एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म–विषया व्याख्याता

एतया एव = सवितर्कया निर्वितर्कया च समापत्या; सविचारा निर्विचारा च व्याख्याता। कीदृशी। सूक्ष्म-विषया = सूक्ष्मः तन्मात्र–इन्द्रिय–आदिः विषयः यस्याः, सा तथा–उक्ता। एतेन पूर्वस्याः स्थूल–विषयत्वं प्रतिपादितं भवति, सा हि महाभूत–इन्द्रिय–आलम्बना।
शब्द–अर्थ–विषयत्वेन शब्द–अर्थ–विकल्प–सहितत्वेन देश–काल–धर्म–आदि–अवच्छिन्नः सूक्ष्मः अर्थः प्रतिभाति यस्यां, सा सविचारा।
श–काल–धर्म–आदि–रहितः धर्मि–मात्रतया सूक्ष्म–अर्थः तन्मात्र–इन्द्रिय–रूपः प्रतिभाति यस्यां, सा निर्विचारा॥

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *