भो॰ वृ॰ १.४५

अस्याः एव सूक्ष्म–विषयायाः किम् पर्यन्तः सूक्ष्म–विषयः इति आह–

॥ सूक्ष्म–विषयत्वं च अलिङ्ग–पर्यवसानम्

सविचार–निर्विचारयोः समापत्त्योः यत् सूक्ष्म–विषयत्वम् उक्तं, तत् अलिङ्ग–पर्यवसानम्। न क्वचित् लीयते, न वा किंचित् लिङ्गति (गमयति) = इति अलिङ्गं प्रधानम्। तद्–पर्यन्तं = सूक्ष्म–विषयत्वम्।
तथाहि– गुणानां परिणामे चत्वारि पर्वाणि– विशिष्ट–लिङ्गम्, अविशिष्ट–लिङ्गं, लिङ्ग–मात्रम्, अलिङ्गं च इति। विशिष्ट–लिङ्गं = भूत–इन्द्रियाणि, अविशिष्ट–लिङ्गां = तन्मात्र–अन्तःकरणानि, लिङ्ग–मात्रं = बुद्धिः, अलिङ्गम् = प्रधानम् इति। न अतः परं सूक्ष्मम् अस्ति, इति उक्तं भवति॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *