भो॰ वृ॰ १.४६

एतासां समापत्तीनां प्रकृते प्रयोजनम् आह–

॥ ता एव सबीजः समाधिः

ता एव उक्त–लक्षनाः समापत्तयः सबीजः सह बीजेन आलम्बनेन वर्तते, इति सबीजः संप्रज्ञातः समाधिः उच्यते सर्वासां सालम्बनत्वात्॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *