भो॰ वृ॰ १.४८

तस्मिन् सति किं भवति, इति आह–

॥ तत्र ऋतं–भरा प्रज्ञा

ऋतं=सत्यं बिभर्ति* कदाचित् अपि न विपर्ययेण आच्छाद्यते, सा ऋतं–भरा प्रज्ञा तस्मिन् भवति, इति अर्थः। तस्मात् च प्रज्ञा–आलोकात् सर्वं यथावत् पश्यन् योगी प्रकृष्टं योगं प्राप्नोति॥

* В изданиях ошибочно значится विभर्ति

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *