भो॰ वृ॰ १.५०

अस्याः प्रज्ञायाः फलम् आह–

॥ तद्–जः संस्कारः अन्य–संस्कार–प्रतिबन्धी

तया=प्रज्ञया जनितः यः संस्कारः, सः अन्यान् संस्कारान् व्युत्थान–जान् समाधि–जान् च संस्कारान् प्रतिबध्नाति स्व–कार्य–करणाक्षमान् करोति, इति अर्थः। यतः तत्त्व–रूपतया अनया जनिताः संस्कारा बलवत् वाद–तत्त्व–रूप–प्रज्ञा–जनितान् संस्कारान् बाधितुं शक्नुवन्ति। अतः ताम् एव प्रज्ञाम् अभ्यसेत्, इति उक्तं भवति॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *