भो॰ वृ॰ १.५१

एवं संप्रज्ञात–समाधिम् अभिधाय असंप्रज्ञातं वक्तुम् आह–

॥ तस्य अपि निरोधे सर्व–निरोधात् निर्बीजः समाधिः

तस्य अपि संप्रज्ञातस्य निरोधे=विलये सति सर्वासां चित्त–वृत्तीनां कारणे प्रविलयाद्या संस्कार–मात्रात् वृत्तिः उदेति तस्यां नेति नेति केवलं पर्युदसनात् निर्बीजः समाधिः भवति, यस्मिन् सति, पुरुषः स्वरूप–निष्ठः शुद्धः भवति॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *