भो॰ वृ॰ १.concl

तत् अत्र अधिकृतस्य,
– योगस्य लक्षणं चित्त–वृत्ति–निरोध–पदानां व्याख्यानम्, अभ्यास–वैराग्य–लक्षणस्य उपाय–द्वयस्य स्वरूपं, भेदं च अभिधाय,
– संप्रज्ञात–असंप्रज्ञात–भेदेन योगस्य मुख्य–अमुख्य–भेदम् उक्त्वा,
– योग–अभ्यास–प्रदर्शन–पूर्वकं विस्तारेण उपायान् प्रदर्श्य सुगम–उपाय–प्रदर्शन–परतया ईश्वरस्य स्वरूप–प्रमाण–प्रभाव–वाचक–उपासनानि तद्–फलानि च निर्णीय,
– चित्त–विक्षेपान् तद्–तद्–सहभुवः च दुःख–आदीन् विस्तरेण च तस्–प्रतिषेध–उपाय–अनेकत्व–अभ्यास–मैत्री–आदि–प्राणायाम–आदीन् संप्रज्ञात–असंप्रज्ञात–पूर्व–अङ्ग–भूत–विषयवती प्रवृत्तिः इत्यादीन् आख्याय उपसंहार–द्वारेण च समापत्तिं लक्षण–फल–सहितां स्व–स्व–विषय–सहितां च उक्त्वा,
– संप्रज्ञात–असंप्रज्ञातयोः उपसंहारम् अभिधाय,
सबीज–पूर्वक–निर्बीज–समाधिः अभिहितः, इति व्याकृतः योग–पादः।
.
इति धारेश्वर–भोजदेव–विरचितायां राज–मार्तण्ड–अभिधायां पातञ्जल–वृत्तौ समाधि–पादः॥१॥
इति समाधिपादः ॥१॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *