भो॰ वृ॰ ३.०१

तदेवं पूर्वोद्दिष्टं धारणाद्यङ्गत्रयं निर्णेतुं
संयमसञ्ज्ञाभिधानपूर्वकं बाह्याभ्यन्तरादिसिद्धिप्रतिपादनाय
लक्षयितुमुपक्रमते । तत्र धारणायाः स्वरूपमाह —

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥विभूति १॥

वृत्तिः —देशे नाभिचक्रनासाग्रादौ चित्तस्य बन्धो
विषयान्तरपरिहारेण यत् स्थिरीकरणं सा चित्तस्य धारणोच्यते ।
अयमर्थः —मैत्र्यादिचित्तपरिकर्मवासितान्तःकरणेन
यमनियमवता जितासनेन परिहृतप्राणविक्षेपेण
प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामेण निर्बाधे प्रदेश ऋजुकायेन जितद्वन्द्वेन
योगिना नासाग्रादौ सम्प्रज्ञातस्य समाधेरभ्यासाय चित्तस्य
स्थिरीकरणं कर्तव्यमिति ॥१॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *